Complete restoration of all furniture

Right in the heart of the Highlands, in Trebic

Milí přátelé a milovníci starého nábytku. Po několika letech každodenní tvrdé práce bych rád představil některé z mých prací, které jsem měl možnost restaurovat a tak jim navrátit  jejich původní  krásu, ale také i užitnost a funkčnost. Možná máte pocit, že při pohledu na váš poškozený psací stůl po dědečkovi již nejde nic zachránit. Nebo se může jednat o pohodlnou židli, křeslo, hodiny či příjemnou malou šperkovnici.nastroje2

Jak je možné takové starožitnosti opravit ?

 • Díky velké řemeslné zručnosti tehdejších mistrů
 • Díky citlivému použití vhodného a kvalitního dřeva
 • Díky materiálům, které nám restaurátorům umožňují bez dalšího poškození předmět rozebrat a po mnoha hodinách úsilí ho opět složit do původní krásy
 • Díky velké lásce k řemeslu a touze vytvořit něco hodnotného a trvalého

Za použití tradičních postupů a materiálů jako je kožní klíh, kterým se opět vše může nově slepit až po povrchovou úpravu ručním leštěním šelakovou politurou. Při své práci spolupracuji s čalouníkem, který zajistí čalounění historického sedacího nábytku tradiční metodou. Za použití popruhů vyváže sedáky, osadí zpět měděná péra a použije africkou trávu a koňské žíně.

Dále pak s kolegou uměleckým kovářem v případě, že schází některé kování nebo klíček od zámečku možná vaši komody. Vše citlivě doplníme nebo odlijeme nový kousek mosazného kování. Při opravách hodinových skříní různých tvarů a proporcí často vzniká potřeba vyčistit a zachránit hodinový stroj, vyrobit scházející kyvadlo nebo osadit nové sklo. Ve spolupráci se zkušeným hodinářem je vše možné.

Vzhledem k tomu, že tento historický nábytek je ve stejně starých a krásných stavbách, restauruji i původní dřevěné prvky v těchto objektech. A tak to jsou zejména vstupní a interiérové dveře spolu s jejich kováním a zámkem.

Dále pak původní dřevěná okna včetně venkovních a vnitřních okenic. Pokud již není okno či jiné části možno restaurovat nebo zcela chybí, dle modelu vyrobím přesnou kopii předmětu. Pak jsou to i původní dřevěné podlahy a obložení stěn nebo dřevěná schodiště. Chybí někde kousek obložení a nebo máme jen dřevěné futro , ale dveře schází? Opět je vše možné citlivě doplnit podle fotografií nebo dochovaného kousku.

panacek
Narodil jsem se 25.4.1979 ve městě Třebíči. Od mala moje vnímání k uměleckým hodnotám formoval můj dědeček Josef Šrámek, pedagog a malíř. Rád jsem s dědou kreslil a bavilo mě poznávat historii. Hodně času jsem trávil i v dílně u pradědečkova ponku a jeho skříňky s dláty a hoblíky. A tak začala moje cesta propojená vztahem k umění, malířství  starého nábytku, který jsem vždy obdivoval při návštěvě zámku. Po dokončení základní školy jsem se vyučil na učebním oboru truhlář–nábytkář a následně jsem pokračoval v nástavbovém studiu, které jsem zakončil maturitní zkouškou. Závěrem škola uměleckých řemesel v Brně – obor Restaurování nábytku a nepolychromovaná dřevořezba. V roce 2001 jsem zakončil absolutoriem.

Praxe:
Restaurátorská dílna – Josef Filip, Velké Meziříčí
Restaurátorská dílna – Philip Bolkart, Augsburg, Německo
Restaurátorská dílna – Peter Kopp, Wien, Rakousko

Od roku 2003 pracuji ve vlastní dílně v Třebíči. Většina prací je z privátních sbírek některých českých šlechtických rodin. Od roku 2011 jsem držitelem licence Ministerstva kultury dle třídníku restaurátorských prací 3 b.

Dear friends and admirers of old furniture. After several years of every-day hard work I’d like to present some of my work I could restore, thus returning the beauty as well as functionality they originally had. When you look at that damaged writing table your grandfather left for you, you might think it is beyond saving. Or it could be the case of a comfortable chair, clock or a lovely little jewel box.
nastroje2

How is a restoration of such antiquities possible?

 • Thanks to significant skill of the master craftsmen
 • Thanks to sensible use of suitable and high-quality wood
 • Thanks to materials that allow us take the object apart and after many hours of hard work put it back together to its original beauty without any additional damage
 • Thanks to the love for the craft and the desire to create something valuable and lasting

Using traditional methods and materials such as the hide glue used for piecing everything together and surface finishing by hand French polishing. I cooperate with an upholsterer, who provides the upholstery of the antique seating using traditional method. He makes seats using webbing, mounts back the copper springs and adds African grass and horsehair.

Then, in case of some missing fitting or maybe a lost key from the lock for your cabinet I go to a colleague of mine who is a smith. We sensibly complement or cast a new piece of brass fitting. When repairing clock cabinets of various shapes and proportions, it is commonly needed to clean and preserve the clockwork, make missing pendulum or mount a new glass. Everything is possible when cooperating with an experienced clockmaker.

Since this antique furniture is located in buildings of the same age and beauty I also restore the original wooden components such as entrance and interior doors including their fittings a locks.

Then original wooden windows including their exterior and interior shutters. If the window or any of its parts are impossible to restore or are missing entirely, I make a precise copy of the object according to the model. Then there is original wooden flooring, wall cladding or wooden stairway. Is there piece of cladding missing or do you have only a door-post, but the door is actually missing? Everything can be sensibly complemented according to photographs or a preserved piece.

panacek

I was born on March 25th 1979 in Třebíč, Czech Republic. Since childhood I had been molded to percept artistic values by my grandfather Josef Šrámek who was a pedagogue and a painter. I loved drawing and painting with my grandpa and I enjoyed learning about history. I had spent a lot of time in a workroom by my great-grandfather’s workbench and his cabinet with chisels and bench planes. And thus began my journey intertwined with a relation to art, painting and antique furniture which I always admired so much everytime I visited a castle. After the elementary school went to a secondary apprenticeship school specialized in carpentry and furniture making, then expanded my studies and graduated. After that I got to the Artistic Handicrafts shool in Brno – Furniture restoration and non-polychrome woodcut specialization. I graduated in 2001.

Work Experience:

 • Restoration Workshop – Josef Filip, Velké Meziříčí, Czech Republic
 • Restoration Workshop – Philip Bolkart, Augsburg, Germany
 • Restoration Workshop – Peter Kopp, Wien, Austria

Since 2003 I have been working in my own workshop in Třebíč. Most of my works are from private collections of some Czech noble families. In 2011 I aquired Czech Ministry of Culture licence for Restoration Works of classification 3 b.

Liebe Freunde und Liebhaber alter Möbel. Nach einigen Jahren alltäglicher harter Arbeit würde ich gern manche Kunstwerke vorstellen, die ich restaurieren und so denen ihre ursprüngliche Schönheit so wie den Gebrauchswert und Funktionsfähigkeit zurückgeben konnte. Vielleicht, wenn Sie einen beschädigten Tisch nach dem Grossvater ansehen, haben Sie das Gefühl, dass es man nicht mehr bewahren kann. Oder es handelt sich um bequemen Sessel, Lehnstuhl, die Uhr oder angenehmes kleines Schmuckkästchen.
nastroje2

Wie ist möglich solche Antiquitäten reparieren?

 • Dank grosser handwerklicher Kunstfertigkeit damaligen Meistern
 • Dank sensibel Anwendung günstiges und hochwertiges Holzes
 • Dank Materialien, die uns Restauratoren ohne weiterer Schädigung den Gegenstand zerlegen und nach vielen Stunden der Bemühung wieder zusammenlegen erlauben
 • Dank grosser Liebe zum Gewerbe und dem Verlangen etwas hochwertiges und bleibendes schaffen

Wir benutzen traditionelle Prozeduren und Materialien wie z.B. Hautleim, mit dem alles neu zusammengeklebt wird bis zu oberflächlicher Bearbeitung mit Handpolieren mit Schellack.Bei meiner Arbeit kooperiere ich mit dem Polsterer, der die Tapezierung der historischen Sitzmöbel durch die traditionelle Metode besorgt.Mithilfe Traggurt bindet Sitzkissen auf, befestigt zurück Kupferfeder und benutzt afrikanisch Gras und das Pferdehaar.

Weitere Mitarbeit ist mit dem Kunstschmied. Im Fall, dass irgendein Beschläg oder kleiner Schlüssel von einem Schlösschen Ihrer Kommode fehlt, vervollständigen wir empfindlich alles oder abgießen neuen Stück messingen Beschlägs. Bei den Reparaturen der Uhrschränke verschiedenen Formen und Proportionen entsteht häufig der Bedarf das Uhrwerk zu reinigen und zu bewahren, das fehlende Pendel herstellen oder neues Glas anzubringen. Unser erfahrener Uhrmacher kann alles.

Wenn sich diese historische Möbel in genauso alten und herrlichen Gebäuden befindet, restauriere ich auch urzuständliche Holzelemente in diesen Objekten,  vornehmlich Eintritts- und  Raumtür gemeinsam mit ihren Beschläg und Schloß.Weiter dann ursprüngliche Holzfenster inklusive Außen- und Innenfensterladen. Solange ist nicht mehr möglich das Fenster oder andere Teilen restaurieren oder ganz fehlt, bin ich fähig nach dem Modell genaue Kopie des Gegendstands verfertigen.

Ähnlicher Weise kann ich ursprüngliche Holzfußboden, Wandverkleidung oder Holztreppe versorgen. Fehlt irgendwo das Verkleidungstückchen oder haben wir nur Türrahmen ohne der Tür ? Wieder ist alles möglich nach der Fotografien  oder aufbewahrten Stück komplementieren.

panacek

Ich wurde am 25.4.1979 in Třebíč geboren. Von klein auf bildete mein Grossvater Josef Šrámek, der Pädagoge und Maler, meine Wahrnehmung zu den Kunstwerten. Ich zeichnete gern with meinem Grossvater und es machte mir Spass die Geschichte lernen. Viel Zeit ich verbrachte auch in der Werkstatt bei Opas Werkbank und seinem Schrank mit Meißeln und Hobeln. Und so begann meine Lebensreise verknüpft mit Kunst, Malerei und alte Möbel, die ich immer bei den Besuchen der Schlosses bewunderte. Nach dem Abschluss der Grundschule lernte ich Tischler – Möbelerzeuger und dann ich fortsetzte Weiterbildungslehrgang mit Abitur. Zum Schluss beendete ich im Jahre 2001 mit Absolutorium die Schule der Künstlerischen Handwerke in Brün – Lehre Möbelrestaurierung und  nichtpolychromierte Holzbildhauerei .

Praxis:
Restaurierungswerkstatt  – Josef Filip, Velké Meziříčí
Restaurierungswerkstatt  – Philip Bolkart, Augsburg, Německo
Restaurierungswerkstatt  – Peter Kopp, Wien, Rakousko

Seit Jahre 2003 arbeite ich in eigener Werkstatt in Třebíč. Meisten Arbeiten stammen von der Privatsammlungen einigen tschechischen Edelfamilien. Seit Jahre 2011 bin ich der Besitzer von der Genehmigung des Ministerium für Kultur nach Klassifizierung der Restaurationsarbeiten 3 b.

Portfolio

Gentleman’s Dressing Table – Mělník Chateau 1760 – 1763
Tables
Upholstered Sofa – Museum of Podblanicko
Sofas
Ladies Dressing Table – Mělník Chateau 1760 – 1763
Tables
Writing Bureau 1750 – 1780
Tables
Column Table Clock – Jemniště Chateau 1866
Clocks
Oak Entrance Doors – Náměšť nad Oslavou 1822 – 1825
Door
Column Table Clock – Jemniště Chateau 1860 – 1880
Clocks
Parquet Floor – Barchov Chateau cca 1800
Floors
Biedermeier Sofa – Kostelec nad Orlicí Chateau 1830
Sofas
Carriage – cca 1889
Carriage
Inlaid Card Table – Mělník Chateau 1887
Tables
Longcase Clock – Jemniště Chateau cca 1800
Clocks
Cherry Wood Chest of Drawers – Kostelec nad Orlicí Chateau 1835
Cabinets
Secretary Desk with Hutch – Mělník Chateau 1740 – 1750
Cabinets
Inlaid Lyre-base Table – Kostelec nad Orlicí Chateau 1835
Tables

Klienti

klienty_mapa

Clients

klienty_mapa

Klientel

klienty_mapa

Kontaktní informace

Jan Šrámek DiS.

Vítězslava Nezvala 64
674 01 Třebíč

IČO: 725 11 206
DIČ: CZ7904254556

Telefon: +420 731 663 610

E-mail: info@jsramek.cz

Thank you so much for the Email!

Your message has already arrived! We’ll contact you shortly.

Goog day.

Contact Informations

Jan Šrámek DiS.

Vítězslava Nezvala 64
674 01 Třebíč

Company Reg No: 725 11 206
VAT Reg No: CZ7904254556

Phone: +420 731 663 610

E-mail: info@jsramek.cz

Thank you so much for the Email!

Your message has already arrived! We’ll contact you shortly.

Goog day.

Kontaktinformationen

Jan Šrámek DiS.

Vítězslava Nezvala 64
674 01 Třebíč

WIN: 725 11 206
USt-IdNr.: CZ7904254556

Telefon: +420 731 663 610

E-mail: info@jsramek.cz

Thank you so much for the Email!

Your message has already arrived! We’ll contact you shortly.

Goog day.

Dílna / Shop / Werkstatt